Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze website is eigendom van INNI group nv.
Maatschappelijke zetel:
Industrielaan 5
8501 Heule
België

T +32 56 36 32 11
F +32 56 35 60 96
E info@innigroup.com

BTW BE 0418 420 485

RPR Gent, afdeling Kortrijk
ING BE11 3850 2011 6348
BIC: BBRUBEBB

Wij zijn bereikbaar tijdens de kantooruren

 • Van maandag t.e.m. donderdag van 8:30 uur tot 12.15 uur en van 13.15 uur tot 17.15 uur
 • Vrijdag van 8:30 uur tot 12.15 uur en van 13.15 uur tot 14.30 uur

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.dedruivelaar.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. (zie ook verder onder de rubriek “Bedenktijd en retourneren”)

Aankoop en betaling

 • De overeenkomst tussen INNI group nv en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door INNI group nv gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • INNI group nv behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • INNI group nv bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.
 • Betaling van producten gekocht bij INNI group nv geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving (bankgiro) of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet tijdige betaling is INNI group nv bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en levertijden

 • De door INNI group nv opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen.
 • De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • INNI group nv levert in België. Voor verzending naar het buitenland, gelieve contact op te nemen via info@dedruivelaar.be.
 • Levering gebeurd door bpost.
 • De leverings- of verzendingskosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. INNI group nv is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. INNI group nv doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal INNI group nv u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door INNI group nv voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat INNI group nv op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. INNI group nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd (zichttermijn) en retourneren

 • Voor alle producten gekocht via www.deddruivelaar.be heeft u volgens het Wetboek van economisch recht, een bedenktijd van 14 kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. U dient hiervoor het “formulier voor herroeping” te gebruiken
 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • INNI group nv betaalt u het complete aankoopbedrag, exclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
  • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht.
  • Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd’s, dvd’s, software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar gebruikt is of op andere wijze is beschadigd, vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
INNI group nv, Stijn Streuvelslaan 73, 8501 Heule, België

Garantiebepalingen

 • INNI group nv volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van uw artikel.
 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van INNI group nv, behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan INNI group nv te melden.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan INNI group nv.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van INNI group nv.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop INNI group nv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor INNI group nv niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • INNI group nv heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat INNI group nv haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van INNI group nv opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door INNI group nv niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

 • Vóór het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan INNI group nv of rechthoudende derden. 

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • INNI group nv behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van INNI group nv, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
INNI group nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal INNI group nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
INNI group nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. INNI group nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

INNI group nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
INNI group nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Contacteer ons

056/36.32.11
info@dedruivelaar.be
Industrielaan 5 - 8501 Heule